Utwórz konto

Utwórz konto dla swojego Teamu / Klubu

* - pola wymagane

Dodatkowe informacje (opcjonalnie)

powrót

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; (dalej: Rozporządzenie), informujemy, że:

 

Administrator – Lang Team

  1. Administratorem danych osobowych (i) zawodników, (ii) rodziców, (iii) opiekunów prawnych, (iv) osób wnoszących reklamacje, zebranych w formularzach stanowiących załączniki do Regulaminu oraz zebranych podczas i w związku z paradą rowerową („Wyścigiem”) (w szczególności w postaci wizerunku i głosu zawodników, rodziców i opiekunów zawartych na zdjęciach i w nagraniach audio-video) jest Lang Team Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-792), ul. Pachnąca 81.(dalej „Lang Team”).  Z Lang Team można skontaktować się poprzez adres email: sekretariat@langteam.com.pl, telefonicznie pod numerem  +48 22 649 24 91 lub pisemnie na adres siedziby Lang Team;
  2. U Lang Team od 25.05.2018 r. zostanie wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych w sposób jak z Lang Team określony powyżej.
  3. Podane dane będą przetwarzane przez Lang Team w celach zapewnienia zawodnikom uczestnictwa w Wyścigu oraz w celach promocji Wyścigu i podobnych imprez sportowych w organizowanych w latach kolejnych – na podstawie zgody zawodników i ich przedstawicieli ustawowych. Dane będą przetwarzane także w celach  archiwalnych, informacyjnych, dowodowych i w celu rozpatrzenia reklamacji i udzielania na nie odpowiedzi - przetwarzanie danych jest niezbędne do zrealizowania prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, tj .przechowywania informacji na potrzeby ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, albo polubownego rozstrzygnięcia ewentualnego sporu zgłoszonego w formie reklamacji  [DPO1] – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia;[DPO2] 
  4. Podane dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Lang Team, m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Lang Team, wyłącznie w zakresie i celu zgodnym z podanym w pkt 3. Dane mogą być także przekazywane poczcie polskiej lub kurierowi na potrzeby doręczenia odpowiedzi na reklamację. Dane osobowe uczestnika nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym;
  5. Podane dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji Wyścigu i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w Wyścigu jednakże nie dłuższy niż 5 lat od czasu ich pozyskania. Lang Team zaprzestanie przetwarzać dane wykorzystywane do celów promocyjnych wcześniej, jeśli osoba, której dane dotyczą wycofa zgodę na przetwarzanie jej danych w tych celach;
  6. Podanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w Wyścigu jest konieczne. Podanie danych osobowych w celach promocyjnych jest dobrowolne;

Administrator – Ferrero

  1. Administratorem danych osobowych zawartych w materiałach, które zostaną zarejestrowane podczas lub w związku z Wyścigiem (w tym: wizerunku, głosu zawartych w materiałach zdjęciowych i audio-video, imienia i miasto z którego pochodzi zawodnik, rodzic lub opiekun) jest Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-952), przy ul. Wiertniczej 126 (dalej: Ferrero). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Ferrero: e-mail: iod.polska@ferrero.com;
  2. Dane osobowe, o których mowa w pkt 7 przetwarzane będą na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub jej przedstawiciela ustawowego. Dane osobowe będą przetwarzane w celach promocyjnych i marketingowych Ferrero, w tym informowania o Wyścigu i Kampanii Kinder+Sport i ich ewentualnych kolejnych edycjach, które obejmować będą m.in. rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie danych osobowych wszystkim gdziekolwiek się znajdują w Internecie (np. na stronach Ferrero, stronie kinderplussport.com, w mediach społecznościowych m.in. na stronach poświęconych Wyścigowi i Kinder+Sport) oraz za pośrednictwem wszelkich środków masowego przekazu, w tym telewizji, prasy, na billboardach, plakatach, ulotkach oraz w komunikacji wewnętrznej Grupy Ferrero, w tym w intranecie Grupy Ferrero, oraz w publikacjach Grupy Ferrero dotyczących programu Kinder+Sport;
  3. Podanie powyższych danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne. Dane te będą przetwarzane do czasu wycofania zgody;
  4. Ferrero może udostępnić dane osobowe: mediom społecznościowym na których upublicznione będą materiały, spółkom z Grupy Ferrero, agencjom marketingowym i public relations obsługującym Ferrero; podmioty te będą przetwarzały dane osobowe w imieniu Ferrero;
  5. Dane osobowe mogą być udostępnione do kraju trzeciego niezapewniającego adekwatnej ochrony danych tj. do Stanów Zjednoczonych (tj. do dostawców mediów społecznościowych, którzy jednak gwarantują odpowiedni poziom ochrony udostępnionych danych poprzez mechanizm samo certyfikacji „Tarcza Prywatności” lub zawarcie z Ferrero standardowych klauzul umownych);

Prawa osób których dane dotyczą

  1. Jeśli podstawą przetwarzania danych jest zgoda to osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, w pewnych okolicznościach określonych Rozporządzeniem – usunięcia i  ograniczenia przetwarzania;
  3. Uczestnikowi przysługuje również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sytuacji gdy podstawą takiego przetwarzania jest uzasadniony interes Lang Team.
  4. W zakresie, w jakim dane osobowe podane przez osobę, której dane dotyczą są przetwarzane na podstawie zgody – osobie, której dane dotyczą przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.  
  5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza Rozporządzenie;
  6. Jeśli administratorem danych jest Lang Team, w celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Lang Team lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są w pkt 1 powyżej;
  7. Jeśli administratorem danych jest Ferrero, każda osoba, które dane dotyczą może skorzystać ze swoich praw o których mowa w pkt 12,13,15 powyżej kontaktując się z inspektorem ochrony danych osobowych Ferrero na adres korespondencyjny Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-952), przy ul. Wiertniczej 126, z dopiskiem na kopercie: „dane osobowe: „Kinder+Sport Mini Tour de Pologne 2018” lub na adres email inspektora ochrony danych w Ferrero: e-mail: iod.polska@ferrero.com w tytule wiadomości podając: Kinder+Sport Mini Tour de Pologne 2018”.

Informujemy, że:

  1. Administratorem podanych w niniejszym Formularzu danych osobowych jest Lang Team Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-792), ul. Pachnąca 81. Z administratorem można skontaktować się poprzez adres email: sekretariat@langteam.com.pl, telefonicznie pod numerem +48 22 649 24 91 lub pisemnie na adres siedziby administratora;
  2. U Administratora od 25.05.2018 r. zostanie wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych w sposób jak z Administratorem określony powyżej.
  3. Podane dane będą przetwarzane w celach związanych z uczestnictwem w imprezie sportowej (wyścigu kolarskim), jak również w celach archiwalnych, informacyjnych, dowodowych oraz marketingu i promocji własnych produktów i usług. Przetwarzanie danych jest niezbędne do zrealizowania wyścigu oraz prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, tj. marketingu bezpośredniego własnych usług i produktów – podstawę prawną przetwarzania danych w celu zrealizowania wyścigu stanowi art. 6 ust. 1 lit b) zaś w pozostałych celach art. 6 ust. 1 lit f) RODO;
  4. Podane dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z administratorem, wyłącznie w zakresie i celu zgodnym z podanym w pkt 2. Dane osobowe uczestnika nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym;
  5. Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do realizacji imprezy i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie jednakże nie dłuższy niż 5 lat od czasu ich pozyskania. Administrator zaprzestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, jeżeli uczestnik zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w tych celach;
  6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Uczestnikowi przysługuje również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
  7. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych uczestnika jest zgoda, ma on prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  8. W zakresie, w jakim dane uczestnika są przetwarzane na podstawie zgody – uczestnikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
  9. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  10. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
  11. Podanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w imprezie jest konieczne. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.