Krok 1/2 - utwórz profil

Osoba do kontaktu w razie wypadku (ICE)

1 pola wymagane
2 pola wymagane w przypadku osoby pełnoletniej

Rodzice / Opiekunowie prawni

Opiekun w trakcie wyścigów

3 pola wymagane w przypadku osoby poniżej 18 roku życia
4 pierwszy opiekun prawny jest osobą wyrażającą zgodę / zakładającą konto osobie poniżej 18 roku życia.

anuluj

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; (dalej: Rozporządzenie), informujemy, że:

 

Administrator – Lang Team

 1. Administratorem danych osobowych (i) zawodników, (ii) rodziców, (iii) opiekunów prawnych, (iv) osób wnoszących reklamacje, zebranych w formularzach stanowiących załączniki do Regulaminu oraz zebranych podczas i w związku z paradą rowerową („Wyścigiem”) (w szczególności w postaci wizerunku i głosu zawodników, rodziców i opiekunów zawartych na zdjęciach i w nagraniach audio-video) jest Lang Team Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-792), ul. Pachnąca 81.(dalej „Lang Team”).  Z Lang Team można skontaktować się poprzez adres email: sekretariat@langteam.com.pl, telefonicznie pod numerem  +48 22 649 24 91 lub pisemnie na adres siedziby Lang Team;
 2. U Lang Team od 25.05.2018 r. zostanie wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych w sposób jak z Lang Team określony powyżej.
 3. Podane dane będą przetwarzane przez Lang Team w celach zapewnienia zawodnikom uczestnictwa w Wyścigu oraz w celach promocji Wyścigu i podobnych imprez sportowych w organizowanych w latach kolejnych – na podstawie zgody zawodników i ich przedstawicieli ustawowych. Dane będą przetwarzane także w celach  archiwalnych, informacyjnych, dowodowych i w celu rozpatrzenia reklamacji i udzielania na nie odpowiedzi - przetwarzanie danych jest niezbędne do zrealizowania prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, tj .przechowywania informacji na potrzeby ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, albo polubownego rozstrzygnięcia ewentualnego sporu zgłoszonego w formie reklamacji  [DPO1] – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia;[DPO2] 
 4. Podane dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Lang Team, m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Lang Team, wyłącznie w zakresie i celu zgodnym z podanym w pkt 3. Dane mogą być także przekazywane poczcie polskiej lub kurierowi na potrzeby doręczenia odpowiedzi na reklamację. Dane osobowe uczestnika nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym;
 5. Podane dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji Wyścigu i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w Wyścigu jednakże nie dłuższy niż 5 lat od czasu ich pozyskania. Lang Team zaprzestanie przetwarzać dane wykorzystywane do celów promocyjnych wcześniej, jeśli osoba, której dane dotyczą wycofa zgodę na przetwarzanie jej danych w tych celach;
 6. Podanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w Wyścigu jest konieczne. Podanie danych osobowych w celach promocyjnych jest dobrowolne;

Prawa osób których dane dotyczą

 1. Jeśli podstawą przetwarzania danych jest zgoda to osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, w pewnych okolicznościach określonych Rozporządzeniem – usunięcia i ograniczenia przetwarzania;
 3. Uczestnikowi przysługuje również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sytuacji gdy podstawą takiego przetwarzania jest uzasadniony interes Lang Team;
 4. W zakresie, w jakim dane osobowe podane przez osobę, której dane dotyczą są przetwarzane na podstawie zgody – osobie, której dane dotyczą przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
 5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza Rozporządzenie;
 6. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Lang Team lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są w pkt 1 powyżej;